News

Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին

16.05.2017

Վարչատարածքային փոփոխությունները պետք է ուղեկցվեն լիազորությունների ու ֆինանսական միջոցների ապակենտրոնացմամբ, պետք է երաշխավորվի...

Public communication skills training

20.04.2017

On April 13-14 Union of Communities of Armenia organized a public communications skills training for PR specialists of communities in...

Focus Group Meeting

14.04.2017

The page is not available in English

test news

11.04.2017

Congress concludes mission to assess local elections in Finland

11.04.2017

At a press conference held on 10 April in Helsinki, findings of the Congress' electoral visit in Finland were presented by Mrs Lelia Hunziker...

Young leaders from Eastern Ukraine engaged for change at local level

10.04.2017

28 young representatives from local authorities, civil society organisations and media gathered together in Dnipro for three days, to share...