N

08.08.2017

N'est pas disponible en français

N

24.05.2017

N'est pas disponible en français

Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին

16.05.2017

Վարչատարածքային փոփոխությունները պետք է ուղեկցվեն լիազորությունների ու ֆինանսական միջոցների ապակենտրոնացմամբ, պետք է երաշխավորվի...

N

15.05.2017

N'est pas disponible en Français

Rencontre avec le Président grec : Gudrun Mosler-Törnström appelle à une plus grande solidarité avec la Grèce

28.04.2017

Lors de la rencontre avec le Président de la Grèce, Prokopios Pavlopoulos, le 26 avril 2017, la Présidente du...

Formation sur les compétences en communication publique

20.04.2017

Les 13 et 14 avril l'Union des communes d'Arménie a organisé une formation  à l' Hôtel Ibis sur les...