NEWS

Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին

16 05 2017

Վարչատարածքային փոփոխությունները պետք է ուղեկցվեն լիազորությունների ու ֆինանսական միջոցների ապակենտրոնացմամբ, պետք է երաշխավորվի...

Public communication skills training

20 04 2017

On April 13-14 Union of Communities of Armenia organized a public communications skills training for PR specialists of communities in...

Focus Group Meeting

14 04 2017

The page is not available in English

Congress concludes mission to assess local elections in Finland

11 04 2017

At a press conference held on 10 April in Helsinki, findings of the Congress' electoral visit in Finland were presented by Mrs Lelia Hunziker...

Young leaders from Eastern Ukraine engaged for change at local level

10 04 2017

28 young representatives from local authorities, civil society organisations and media gathered together in Dnipro for three days, to share...

Congress’ delegation to observe local elections in Finland

07 04 2017

 A delegation of the Congress is undertaking a visit to Finland from 5 to 10 April 2017, to observe the local elections scheduled for 9...

Focus Group Meeting with the members of “Non-Discrimination and Equality Coalition”

06 04 2017

In the framework of “Commitment to the Constructive Dialogue” project Union of Communities of Armenia held a focus group meeting...

Union of Communities of Armenia is joining “Energy Cities”

06 04 2017

Based on the decision 1-11/16 of the Council (November 9, 2016) UCA has applied for joining “Energy Cities”, which will be...

Anders Knape: Political dialogue is an essential part of the work of the Chamber of Local Authorities

06 04 2017

In his communication to the 32nd Session, Anders Knape, (Austria, SOC), President of the Chamber of Local Authorities, highlighted the...