Միության ռազմավարական նպատակները․

1. Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում Միության կողմից իրականացվող շահերի պաշտպանության գործունեության ազդեցության մեծացում

Միության տեսլականի կարևորագույն բաղադրիչը Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի և տեղական ժողովրդավարության զարգացումն է և արդյունավետ շարունակական ապակենտրոնացման խթանումը: Իր քսանամյա գործունեության ողջ ընթացքում Միությունը իր կարևոր ներդրումն է ունեցել Հայաստոնւմ ՏԻ ոլորտի զարգացման մեջ: Այսօր Միության կողմից իրականացվող լոբբինգի աշխատանքները հարկ է դարձնել առավել պրոֆեսիոնալ' կիրառելով նաև շահերի պաշտպանության նոր գործիքներ և միասնական դիրքորոշումների մշակումը դարձնելով առավել մասնակցային: Հարկ է նշել նաև, որ ՇՊ առումով Միության աշխատանքը չի սահմանափակվելու միայն համայնքային ու ազգային մակարդակներում լոբբինգ իրականացնելով, քանզի Միությունը լուրջ դերակատարում ունի միջազգային մակարդակում և կարող է ներկայացնել իր անդամների շահերը մի շարք միջազգային կազմակերպություններում ու հաստատություններում:

 

2․ ՏԻՄ-երի կարողությունների զարգացում' ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության և քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման նպատակով

ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության բարձրացումը և նրանց կարողությունների զարգացումը հանդիսանում է Միության կանոնադրական խնդիրների մյուս կարևոր ուղղությունը։ Միությունն աշխատելու է իր անդամ համայնքների՝ համայնքի ղեկավարների եւ համայնքային ծառայողների կարողությունների զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաեւ իր անդամներին առաջարկելու է խորհրդատվական ծառայություններ՝ կիսելով իր ցանցի ներսում առկա լավագույն փորձը բոլոր անդամների հետ։ Անդամներին մատուցվող ծառայությունները կվերանայվեն՝ հատուկ շեշտադրում կատարելով անդամ համայնքների կարողությունների զարգացման ամենահրատապ կարիքների վրա։ Միությունն ակնկալում է, որ ՏԻՄ-երին տրամադրվող համապատասխան գիտելիքներն ու խորհրդատվությունը կնպաստեն ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը եւ համայնքներում առկա հիմնախնդիրների լուծման վրա։

 

3. Միության գործունեության արդյունավետության բարձրացում' ինստիտուցիոնալ զարգացման միջոցով

Միության առաքելության և այս ռազմավարական պլանում շարադրված նպատակների հաջող իրականացումը ենթադրում է Միության մարդկային ու ինստիտուցիոնալ կարողությունների կատարելագործում: Այս առումով հատկապես կարևոր է Միության աշխատակազմի կարողությունների զարգացումը, կառավարման համակարգի բարեփոխումը և ֆինանսական կայունության ապահովումը:

 

4. Միության հանրային հաղորդակցության և հանրային կապերի գործառույթի զարգացում

Միության զարգացման ու արհեստավարժ և ազդեցիկ կազմակերպություն դառնալու համար Միությունն ունի բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները: Սրան հասնելու համար, ի թիվս այլոց, Միությանն անհրաժեշտ է կատարելագրծել իր ներքին և արտաքին հաղորդակցության համակարգերը'սահմանելով տեղեկատվության ստեղծման և տարածման նոր չափորոշիչներ: