Գործող իրավական ակտեր

Մշակման փուլում գտնվող իրավական ակտեր

Գործող իրավական ակտեր

Տեղական ինքնակառավարման մասին

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=110583

ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=110593

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=3714

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=110601

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

http://irtek.am/views/act.aspx?aid=150057

ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

http://irtek.am/views/act.aspx?aid=48054

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԱՊԱՌՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

http://irtek.am/views/act.aspx?aid=64919

Մշակման փուլում գտնվող իրավական ակտեր