Union of Communities of Armenia is joining “Energy Cities”

Union of Communities of Armenia is joining “Energy Cities”

06.04.2017

Based on the decision 1-11/16 of the Council (November 9, 2016) UCA has applied for joining “Energy Cities”, which will be approved during General Meeting of "Energy Cities” to be held on April 26-28, 2017. 

“Energy Cities” is the European association of cities in energy transition. Since almost 30 years, the network with its 1,000 member cities and organizations advocates a democratic and decentralized energy transition, led by the regional and local levels.


NEWS

Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին
Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին

17:29

16 05 2017

Վարչատարածքային փոփոխությունները պետք է ուղեկցվեն լիազորությունների ու ֆինանսական միջոցների...

Public communication skills training
Public communication skills training

10:34

20 04 2017

On April 13-14 Union of Communities of Armenia organized a public communications skills training...

Focus Group Meeting
Focus Group Meeting

22:46

14 04 2017

The page is not available in English

test news
test news

17:37

11 04 2017

Congress concludes mission to assess local elections in Finland
Congress concludes mission to assess local elections in Finland

10:34

11 04 2017

At a press conference held on 10 April in Helsinki, findings of the Congress' electoral visit in...

Young leaders from Eastern Ukraine engaged for change at local level
Young leaders from Eastern Ukraine engaged for change at local level

10:26

10 04 2017

28 young representatives from local authorities, civil society organisations and media gathered...