The page is not available in English

The page is not available in English

16.03.2017

The page is not available in English


NEWS

Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին
Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին

17:29

16 05 2017

Վարչատարածքային փոփոխությունները պետք է ուղեկցվեն լիազորությունների ու ֆինանսական միջոցների...

Public communication skills training
Public communication skills training

10:34

20 04 2017

On April 13-14 Union of Communities of Armenia organized a public communications skills training...

Focus Group Meeting
Focus Group Meeting

22:46

14 04 2017

The page is not available in English

test news
test news

17:37

11 04 2017

Congress concludes mission to assess local elections in Finland
Congress concludes mission to assess local elections in Finland

10:34

11 04 2017

At a press conference held on 10 April in Helsinki, findings of the Congress' electoral visit in...

Young leaders from Eastern Ukraine engaged for change at local level
Young leaders from Eastern Ukraine engaged for change at local level

10:26

10 04 2017

28 young representatives from local authorities, civil society organisations and media gathered...