Gudrun Mosler-Törnström: “We must pursue our work for better representation of women in political and public life”

Gudrun Mosler-Törnström: “We must pursue our work for better representation of women in political and public life”

09.03.2017

''8 March is a date of special significance for all women and also for all those who, woman or man, are fighting for greater gender equality in our societies.

As the first woman elected to the position of President of the Congress, I feel a special responsibility to take up this cause. During my mandate as President, I will place all my experience and my energy into encouraging and promoting the participation of women in political life at local and regional level,'' stated Gudrun Mosler-Törnström, President of the Congress on the occasion of the International Women’s Day, on 8 March 2017. ''This is the only possible strategy that will allow women to be present tomorrow at all levels of government. The local is the starting point,'' she concluded.

Source: http://www.coe.int/t/congress/default_EN.asp?


NEWS

Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին
Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին

17:29

16 05 2017

Վարչատարածքային փոփոխությունները պետք է ուղեկցվեն լիազորությունների ու ֆինանսական միջոցների...

Public communication skills training
Public communication skills training

10:34

20 04 2017

On April 13-14 Union of Communities of Armenia organized a public communications skills training...

Focus Group Meeting
Focus Group Meeting

22:46

14 04 2017

The page is not available in English

test news
test news

17:37

11 04 2017

Congress concludes mission to assess local elections in Finland
Congress concludes mission to assess local elections in Finland

10:34

11 04 2017

At a press conference held on 10 April in Helsinki, findings of the Congress' electoral visit in...

Young leaders from Eastern Ukraine engaged for change at local level
Young leaders from Eastern Ukraine engaged for change at local level

10:26

10 04 2017

28 young representatives from local authorities, civil society organisations and media gathered...