Municipal Development Projects

Municipal Development Projects

03.03.2017

On the 6th of March, 2017 will take place the meeting of the municipal projects’ evaluator group adjunct to the Ministry of Territorial Administration and Development of the RA.

During the meeting the project of Vayk municipality the proposed to the ATDF will be evaluated.

The group was created by the decision of the RA Minister of MTDA Mr. Davit LOKYAN and consists of the experts delegated by the leading organization working in the sector. The expert from Union of Communities of Armenia is also presented in the group. 


NEWS

Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին
Հայամայնքների միության արձագանքը համայնքների խոշորացման նոր առաջարկին

17:29

16 05 2017

Վարչատարածքային փոփոխությունները պետք է ուղեկցվեն լիազորությունների ու ֆինանսական միջոցների...

Public communication skills training
Public communication skills training

10:34

20 04 2017

On April 13-14 Union of Communities of Armenia organized a public communications skills training...

Focus Group Meeting
Focus Group Meeting

22:46

14 04 2017

The page is not available in English

test news
test news

17:37

11 04 2017

Congress concludes mission to assess local elections in Finland
Congress concludes mission to assess local elections in Finland

10:34

11 04 2017

At a press conference held on 10 April in Helsinki, findings of the Congress' electoral visit in...

Young leaders from Eastern Ukraine engaged for change at local level
Young leaders from Eastern Ukraine engaged for change at local level

10:26

10 04 2017

28 young representatives from local authorities, civil society organisations and media gathered...